เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว "ขอบคุณที่ประสงค์ร่วมงานกับเรา ศรีสะเกษแท็กซี่"

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลการสมัคร
ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล สมัครงานตำแหน่ง ผลการสมัคร
231 2019-09-18 นาย จิตติพล ศรีสมพร พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
230 2019-09-18 นาย จิตติพล ศรีสมพร พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
229 2019-08-30 นายอภิชา เดชาณัฐภูมิ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
228 2019-08-23 นาย ปิยะ คิดเห็น พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
227 2019-05-27 ศิวะกูณฑ์ คำล้อม พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
226 2019-05-20 นายวิเชียร นิจพันธ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
225 0000-00-00 นาย นิรุต ศิลารักษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
224 2019-04-06 ภาสกร ผิวพรรณ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
223 2019-03-30 ธนกฤต​ มะลิทอง พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
222 2019-03-29 นาง ปรีดา ศิลารักษ์ คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
221 2019-03-29 นาง ปรีดา ศิลารักษ์ คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
220 2019-01-30 นายลือชัย โพธิ์ขาว พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
219 2018-11-30 นาย สุวรรณ เกษา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
218 2018-11-23 ฐิติกร มีแสง พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
217 2018-10-22 นายวิชัย สำเร็จ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
216 2018-10-15 กิตินันท์ หล่าซิว พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
215 2018-10-11 วิลาวรรณ แสนโท คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
214 2018-09-27 พรประสิทธิ์ จุลเหลา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
213 2018-09-27 พรประสิทธิ์ จุลเหลา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
212 0000-00-00 นายนัด.สนิท พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
211 2018-06-25 พรประสิทธิ์ จุลเหลา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
210 2018-06-25 เอมอร ธนาอารีกุล คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
209 2018-06-07 นาย พรเทพ สุขสวัสดิ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
208 2018-06-05 สุรินธร ยิ่งยงค์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
207 2018-05-23 รังสรรค์ ศิริบรูณ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
206 2018-05-04 นายสุทัศน์ ทับแก้ว พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
205 2018-04-11 ภิจักรกราวุธ คำสอน คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
204 2018-02-15 ศศิมาภรณ์ พยุงวงค์ คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
203 2018-01-05 พิสิทธิ์ ภัทรพุฒินันท์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
202 2017-11-10 ธนากรณ์ อกใจ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
201 2017-10-27 นาย พินิจ อุดด้วง พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
200 2017-10-06 สีไพรปัองท้าว พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
199 2017-09-25 นายอำนาจ พิศพงษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
198 2017-09-20 นายบัวพันธ์ คงคูณ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
197 2017-09-17 ธนาวุฒิ จำปากุล พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
196 2017-09-17 ธนาวุฒิ จำปากุล พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
195 2017-09-16 ไพโรจน์ บุญดี พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
194 2017-09-12 ธนากรณ์ อกใจ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
193 2017-08-29 สมบูรณ์ หล่าหมื่น พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
192 2017-08-23 นายอำนาจ พิศพงษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
191 2017-08-23 นายอำนาจ พิศพงษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
190 2017-08-23 นายอำนาจ พิศพงษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
189 2017-08-23 นายอำนาจ พิศพงษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
188 2017-08-08 ตาดทอง ชิณภักดิ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
187 2017-08-04 ยศไกร ปลางนวน พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
186 2017-07-19 นาย ชัชชัย ชาลี พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
185 2017-07-18 เอกพจน์ ชูราศรี คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
184 2017-07-14 นายไวพจน์ เจริญกุล พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
183 2017-07-12 ประครอง วันทะวงษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
182 2017-07-11 นายเจษฎากรณ์ สืบทรัพย์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
181 2017-07-11 นายเจษฎากรณ์ สืบทรัพย์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
180 2017-07-06 นายธนัทพรชัย ทดคุย พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
179 2017-07-05 นายธีรยุทธ ประถมบุตร พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
178 2017-06-30 ทดสอบจริง พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
177 2017-06-30 ทดสอบ กรุณาระบุ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
176 2017-06-30 ทดสอบ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
175 2017-06-30 ทดสอบ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
174 2017-06-30 ทดสอบ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
173 2017-06-28 นาย ศิวะกูณฑ์ คำล้อม พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
172 2017-06-26 นาย ชัชชัย ชาลี พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
171 2017-06-21 ธวัชชัย บัลลัง พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
170 2017-06-14 กฤษดา บุญหล้า พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
169 2017-06-14 กฤษดา บุญหล้า พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
168 2017-06-07 กรณ์ธนัตถ์ ใจมนต์ชนภัทร์ กรุณาระบุ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
167 2017-06-07 ศุภรางค์ ทอดชัยภูมิ คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
166 2017-06-07 กรณ์ธนัตถ์ ใจมนต์ชนภัทร์ กรุณาระบุ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
165 2017-06-07 กรณ์ธนัตถ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
164 2017-06-06 นาย พรชัย ตามบุญ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
163 2017-06-06 นาย พรชัย ตามบุญ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
162 2017-06-06 นาย พรชัย ตามบุญ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
161 2017-06-06 นาย พรชัย ตามบุญ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
160 2017-06-06 นาย พรชัย ตามบุญ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
159 2017-06-01 ไพวัล แก้วพวง พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
158 2017-05-29 ประครอง วันทะวงษ์ คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
157 2017-05-24 นาย ชัชชัย ชาลี พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
156 2017-05-18 นายอนุรักษ์ ดวนใหญ่ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
155 2017-05-13 นายวีระเจต มณีวงษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
154 2017-05-13 นายวีระเจต มณีวงษ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
153 2017-05-12 นางสาว นันท์นภัส บัวเเก้ว คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
152 2017-05-12 นายพิทวัส พึ่งเนตร พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
151 2017-05-11 นายพุทธิพงค์ ธรรมวัตร คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
150 2017-05-11 พิทวัส พึ่งเนตร พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
149 2017-05-10 นาย อาทิตย์ วงศ์เสน พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
148 2017-05-10 นาย อาทิตย์ วงศ์เสน พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
147 2017-05-10 จิรภัทร พิมพ์ญาดา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
146 2017-05-10 จิรภัทร พิมพ์ญาดา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
145 2017-05-10 จิรภัทร พิมพ์ญาดา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
144 2017-05-10 ศุภกร ไสวทอง พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
143 2017-04-30 ส่งเสริม กุลบุตร พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
142 2017-04-25 นายบุญเทียร เทพบุตรดี พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
141 2017-03-29 เจด็จชัย สร้อยน้ำ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
140 2017-03-23 นายสิทธิวัตร ผาลือคำ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
139 2017-03-18 นาย ทิวากร มณพรมมา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
138 2017-03-07 พงษ์พัฒษ์ สว่างโสดา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
137 2017-03-05 จันทร์เพ็ญ จันทร์กรณ์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
136 2017-03-05 ศันสนีย์ สาลีอาจ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
135 2017-01-30 ชัยยุทธ จำปาเรือง£ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
134 2017-01-30 นายปวเรศ. อิ่มเต็ม พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
133 2017-01-23 นายจิตรกร ผังไทยสงค์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
132 2017-01-17 นางสาวกชพร ชูเลิศ คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
131 2017-01-12 นายสหรัฐ ระยับศรี กรุณาระบุ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
130 2017-01-04 นาย อิทธิพนธ์ เหล่าเลิศ กรุณาระบุ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
129 2016-11-04 นางสาวศศิรัตน์ สุระนาถ คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
128 2016-10-30 นาย อติเทพ สุขไสยาสน์ พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
127 2016-09-25 นายมงคล อ่อนเนตร พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
126 2016-09-25 นายมงคล อ่อนเนตร พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
125 2016-09-09 นายอุดร สุทธไชยา พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
124 2016-09-07 นางสาวรัชนี โฮนอก คอลเซ็นเตอร์ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
123 2016-09-06 นาย ประจักษ์ พุ่มชูศรี พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
119 2016-09-04 ธนพงศ์ นิสสัย พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
118 2016-09-02 นาย จักรพงษ์ ค้ำชู พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
117 2016-08-29 นายสุทธิศักดิ์ สอนสุข พนักงานขับรถ อยู่ระหว่างรอสัมภาษณ์
116 2016-08-15 พงษ์ศํกดิ์ เหล่ากวางโจน พนักงานขับรถ รับเข้าทำงาน
115 2016-08-11 น.ส. รัชนี โฮนอก คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
114 2016-08-09 นาย จำลอง ถาวร พนักงานขับรถ อื่นๆ
113 2016-07-31 นาย ณัฐจิตร ขันทอง พนักงานขับรถ รับเข้าทำงาน
112 2016-05-23 นายมานนท์ พลลาภ พนักงานขับรถ อื่นๆ
111 2016-05-23 น.ส.สุภาภรณ์ ตั้งมานะกุล คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
109 2016-05-17 สถาพร กิรัมย์ พนักงานขับรถ อื่นๆ
108 2016-03-28 นาย นัฐพงษ์ พันธสีมา คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
107 2016-03-27 นางสาว วิลาสินี ร้องเพราะ คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
106 2016-03-25 ศศิธร งัดสันเทียะ คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
105 2016-03-24 นางสาวชุติมา องอาจ คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
104 2016-03-24 กัญณัฐชา ยิ้มเชิง คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
103 2016-03-24 น.ส.บรรจง ทองเกลียว คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
102 2016-03-09 นางสาว กัญญาวีร์ คำบุดดี คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
100 2016-02-07 นาย อุดมศักดิ์์์ แท่นเพ็ง พนักงานขับรถ อื่นๆ
97 2016-02-03 ชัยพงศ์ รวยรื่น พนักงานขับรถ อื่นๆ
96 2016-02-02 ศันสนีย์ สาลีอาจ คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
95 2016-01-31 นายันชนะ สัมนา พนักงานขับรถ อื่นๆ
93 2016-01-03 เจษฎาภรณ์ สายเหนือ คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
92 2015-12-21 พิณทิดา ดวงมาลา คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
91 2015-12-12 นาย กิตติพงษ์ บุษบงก์ พนักงานขับรถ อื่นๆ
90 2015-11-04 ภิจักรกราวุธ คำสอน คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
87 2015-10-01 ยุพาวรรณ รองทอง คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
86 2015-09-08 นายธวัชชัย บุญอินทร์ พนักงานขับรถ อื่นๆ
83 2015-08-17 นาย วิชัย สุขเสริม คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
82 2015-08-09 โชคชัย เหลี่ยมทอง พนักงานขับรถ อื่นๆ
80 2015-06-30 อภิสิทธิ์๋็ อังคะสี คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
79 2015-06-18 นายสุรเชษฐ์ วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์ คอลเซ็นเตอร์ อื่นๆ
78 2015-06-17 วราวุฒิ บุญจันทร์ พนักงานขับรถ อื่นๆ
77 2015-05-20 เมธี จันทร์สามารถ พนักงานขับรถ อื่นๆ
76 2015-03-07 นาย ขวัญเทพ พลังไกร พนักงานขับรถ อื่นๆ
75 2015-03-06 รุ่งโรจน์ ผ่องใส พนักงานขับรถ อื่นๆ
74 2015-02-13 นายอนุสรณ์ ทองเลิศ พนักงานขับรถ อื่นๆ
73 2015-02-04 นาย นิพนธ์ ขันเงิน พนักงานขับรถ อื่นๆ
72 2015-02-03 ประจักร พิมพิศร พนักงานขับรถ อื่นๆ
Next